Om oss

Fedje2-1.jpg

GulenSkyss AS

GulenSkyss er etablert med kontor i vakre Eivindvik som ligg i Gulen kommune på sørsida av Sognefjorden, ytst mot havet. GulenSkyss vart starta som eit enkeltmannsføretak i 1971 under namnet Per Vold Rederi. I 2002 blei føretaket endra til aksjeselskap og det nye namnet vart Gulen Skyssbåtservice AS. I samband med ruteutviding og omorganisering av reiarlaget endra føretaket i 2014 namn til GulenSkyss AS.

For tida driv me fire rutesamband i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag frå fylkeskommunane. I tillegg til dette har me ein del charterkøyring i sommarhalvåret, samt sporadiske turar utover heile året. Me tilbyr også tenester til olje- og offshorenæringa, blant anna med mannskapsbyter, standbyfarty, osv.

GulenSkyss er eit reiarlag med hovudkontor i Eivindvik i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Her held me til i 2. etasje i bankbygget til Sparebanken Sogn og Fjordane. GulenSkyss har i dag 28 tilsette, som er fordelt mellom 25 skipsarbeidarar og 3 i administrasjonen.

GulenSkyss opererar 4 ulike rutesamband i Hordaland og Sogn og Fjordane. I Sogn og Fjordane driftar me landets fyrste batteridrevne ferje på oppdrag frå Wergeland AS, som igjen har kontrakt med Statens Vegvesen. Denne ferja går frå Mjånes på fastlandet og til øya Hisarøy.

I 2013 deltok me i ein anbodskonkurranse i regi av Skyss/Hordaland fylkeskommune. Me vant konkurranse på «Rutepakke 2». Rutepakke 2 består av sambandet Espevær-Eidesvik i Bømlo kommune og sambandet Hellesøy – Hernar i Øygarden kommune. Rutepakke 2 har ei varigheit på 10 år, med 2 år + 2 år i opsjon. Oppstart på dette sambandet var 1. januar 2014.

Hausten 2014 deltok me i ein ny anbodskonkurranse i regi av Skyss, denne gong på ferjesambandet Klokkarvik – Hjellestad i Bergen og Sund kommunar. 1. oktober 2014 overtok me drifta av dette sambandet, og kontraktslengde var ut 2018 + 1 år opsjon. Hausten 2015 fekk me beskjed om at opsjonen blir brukt, slik at me skal drifte dette sambandet ut 2019.

I tillegg til dei nemnde oppgåvene ovanfor har me og fleire farty som fungerar som reserve- og utleigefarty. I sommarhalvåret køyrer me ein god del charterturar i Bergen- og Nordhordlandsområdet. Me kan levere alle formar for tenester innanfor persontransport til sjøs.


Per Strand Vold

Dagleg leiar

Per starta det selskapet som no er blitt GulenSkyss i 1971, og er dagleg leiar og eigar av selskapet. Per har sidan starten vore skipper på dei ulike fartya, og han fungerer fortsatt som reserveskipper dersom det trengst.

E-post: per@gulenskyss.no

Daniel Olai Kvernøy

Driftsleiar

Daniel vart tilsett i GulenSkyss i 2013, i samband med at det var trong for oppbemanning når ein skulle gå inn på dei nye kontraktane med Skyss.


E-post: daniel@gulenskyss.no

Silje Flåten

Kontor- og personalansvarleg

Silje vart tilsett i byrjinga av 2015. Ho har ansvaret for det administrative på kontoret. Samt alt som har med løn og personalarbeide.

E-post: silje@gulenskyss.no